Privacy Policy

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Greenphire Inc.

V spoločnosti Greenphire Inc. (ďalej len „Greenphire“) sa plne zaväzujeme k ochrane vášho súkromia.  Tieto zásady ochrany osobných údajov boli navrhnuté, aby zodpovedali vaše dôležité otázky o súkromí vrátane toho, ktoré vaše informácie získavame, ako ich hodláme použiť, aké máte možnosti s ohľadom na to, ako budú vaše informácie používané, ako ich chránime, ako môžete svoje informácie opraviť a ako nás kontaktovať so zreteľom na svoje informácie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na: (i) všetkých návštevníkov jednej z internetových stránok spoločnosti Greenphire (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com alebo akejkoľvek následníckej alebo pridruženej stránky) (spločne len „internetová stránka“ alebo „lokalita“); (ii) všetkých používateľov, ktorí sa zaregistrujú alebo sú zaregistrovaní na internetovej stránke; a (iii) všetky informácie, ktoré nám zverili naši klienti a obchodní partneri pri poskytovaní našich základných obchodných služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov taktiež zahŕňajú zásady používania súborov cookie v spoločnosti Greenphire.

Informácie, ktoré získavame

Osobné údaje, ktoré o vás získavame (napr. informácie, ktoré vás identifikujú alebo na základe ktorých vás možno identifikovať), môžu byť z vašej strany poskytnuté z niekoľkých rozličných dôvodov uvedených nižšie:

1. Zaregistrovali ste sa na prijímanie informácií. Medzi typy informácií, na ktorých príjem sa môžete zaregistrovať, patrí napríklad:

 • riadenie poznatkov (články, biele knihy, blogy), novinky (tlačové správy a články z oblasti odvetvia) a informácie o podujatiach vrátane prezentácií na veľtrhoch,
 • informácie súvisiace s vašou registráciou alebo vaším používaním stránok alebo našich produktov alebo služieb,
 • odpovede na vaše otázky, pripomienky a návrhy,
 • pozvánky na účasť v krátkych prieskumoch,
 • informácie v súvislosti s ukončením akejkoľvek inej transakcie, ktorú môžete vykonať.

Vždy, keď prijmete automatické oznámenie e-mailom, máte možnosť zrušiť svoju registráciu a odstrániť svoju e-mailovú adresu z databázy jednoduchým kliknutím na odhlasovací odkaz v dolnej časti každého e-mailového oznámenia.

Osobné údaje získané počas vašej registrácie s cieľom prijímať tento typ informácií na automatickom základe „upozornení“ môžu zahŕňať vaše meno, titul, názov spoločnosti, adresu, kontaktné telefónne čísla a e-mailovú adresu.

2. Ak by ste mali záujem o pracovné uplatnenie v spoločnosti Greenphire, môžete nám poskytnúť svoje osobné údaje. Vyžadované informácie budú založené na vašej oblasti záujmu.

3. Môžete sa registrovať, aby ste mohli vyžiadať prispôsobené informácie alebo podporu. Tieto informácie sú zvyčajne zbierané vo formulároch „Kontaktujte nás“, kde sa môžete pýtať otázky alebo žiadať informácie. Osobné údaje, ktoré v týchto formulároch poskytnete, môžu zahŕňať vaše meno, titul, názov spoločnosti, adresu, kontaktné telefónne čísla a e-mailovú adresu. Účelom tohto spracúvania je, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo žiadosti.

4. Spoločnosť Greenphire môže ako sprostredkovateľ taktiež získavať informácie od alebo v mene našich klientov a obchodných partnerov počas poskytovania svojich hlavných obchodných služieb. Získané osobné údaje môžu obsahovať ID subjektu alebo meno, dátum narodenia a adresu. Ďalšie údaje sa môžu zbierať na základe potreby skúšania alebo voľby pacienta, ako napríklad vrátane: čísla sociálneho poistenia, e-mailu, telefónneho čísla, údajov o bankovom účte. Tieto údaje získavame na účely plnenia služieb, ku ktorým sme sa zmluvne zaviazali. Ak ste klient alebo obchodný partner, je vašou zodpovednosťou, aby ste zabezpečili, že všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Greenphire vami alebo vo vašom mene sa budú získavať v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi (vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia) vrátane požiadaviek na ochranu osobných údajov, poskytovania informácií dotknutým osobám a získanie ich platného súhlasu, schválenia a/alebo povolenia.

5. Spoločnosť Greenphire automaticky získava údaje o vašom používaní stránok prostredníctvom nástrojov na získavanie údajov, akými sú súbory cookie (viac informácií nájdete v časti Súbory cookie nižšie). Upozorňujeme, že naše internetové stránky nereagujú na signály „Nesledovať“ z vášho prehliadača.

Spôsob, ako môžeme údaje použiť

Ak nám vaše osobné údaje boli poskytnuté jedným z našich klientov alebo v jeho mene, budeme ich používať len na poskytovanie služby, ku ktorej nás náš klient zaviazal.

V prípade, že sa spoločnosti Greenphire inak poskytli vaše osobné údaje, použijeme ich v rozsahu, v akom to vyžadujú naše oprávnené záujmy:

 • na riadenie a udržiavanie nášho vzťahu s vami a na neustály zákaznícky servis;
 • na poskytovanie podpory a reagovanie na vaše žiadosti a otázky;
 • na prispôsobenie vašej návštevy na internetovej stránke a pomoc pri používaní internetovej stránky;
 • na zlepšenie internetovej stránky tým, že nám tieto údaje pomôžu pochopiť, kto používa internetovú stránku;
 • na ochranu bezpečnosti a jednoty našich internetových stránok a opravu technických problémov a porúch;
 • na monitorovanie, udržiavanie a zlepšovanie procesov, informácií a údajov, technologických a komunikačných riešení a služieb, ktoré používame;
 • na ochranu našich práv a majetku a práv a majetku iných osôb alebo na prijatie opatrení proti právnej zodpovednosti;
 • na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie a na dodržiavanie platných právnych predpisov, nariadení alebo praktických kódexov;
 • na ochranu v rozsahu, ktorý si vyžaduje alebo povoľuje zákon, a to podľa okolností aj v prípade súdneho príkazu, predvolania, oprávnenia na prehliadku, zákona alebo predpisu;
 • na poskytovanie takýchto osobných údajov tretím stranám, ktoré nadobúdajú alebo majú záujem o nadobudnutie celého alebo časti majetku alebo akcií, alebo ktoré nás nahradia v našej obchodnej činnosti.

Spoločnosť Greenphire tiež použije vaše osobné údaje na to, aby vás kontaktovala a informovala vás o produkte a/alebo službách, ktoré ponúkame, ako aj o iných propagačných akciách a prieskumoch, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak nám neoznámite, že nechcete od nás dostávať marketingové oznámenia alebo oznámenia o prieskume trhu. Ak platné právne predpisy vyžadujú, aby sme váš súhlas získali skôr, ako vám pošleme určité druhy marketingovej komunikácie, tieto typy komunikácie vám pošleme až po získaní vášho súhlasu.

Spoločnosť Greenphire môže používať neidentifikovateľné a súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky na zlepšenie jej navigácie, obsahu a dizajnu. Súhrnné údaje sú informácie, ktoré získavame o skupine alebo kategórii služieb alebo používateľov, z ktorých boli odstránené jednotlivé používateľské totožnosti a ktoré sa spracúvajú spôsobom, pri ktorom nie je nikto identifikovaný. Inak povedané, v súhrnných údajoch nie sú zahrnuté žiadne osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov žiadnym spôsobom neobmedzujú ani nelimitujú získavanie a používanie súhrnných údajov, pričom môžeme zdieľať súhrnné údaje o našich používateľoch s tretími stranami, aby nám pomohli lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov a zlepšiť naše služby a na reklamu a marketingové účely. Tieto informácie môžu okrem iného obsahovať napríklad najviac a najmenej hľadané stránky a počet používateľov z USA a iných krajín.

Poskytovanie vašich informácií

Spoločnosť Greenphire poskytuje vaše osobné údaje tretím stranám, ako napríklad:

 • klientom, pre ktorých pracujeme,
 • pobočkám bánk, aby vykonali hĺbkovú analýzu,
 • dodávateľom, aby nám poskytli služby (t. j. na spracúvanie platobných kariet, úhradu alebo platbu, priamy vklad, cestovanie, služby 1099),
 • príslušným úradom, súdom a orgánom v reakcii na súdny príkaz, predvolanie, regulačné požiadavky alebo, ako to povoľuje alebo vyžaduje zákon, keď sa domnievame, že je potrebné alebo vhodné vyšetrovať, predchádzať alebo podniknúť kroky proti nezákonným činnostiam, podozreniam z podvodu alebo situáciám zahŕňajúcim potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, alebo
 • akejkoľvek tretej strane, ktorá nadobudne alebo chce nadobudnúť celý alebo časť nášho majetku alebo akcií, alebo ktorá nás nahradí pri vykonávaní celého alebo časti našej obchodnej činnosti.

Náš záväzok k bezpečnosti údajov

Osobné údaje, ktoré poskytnete, sú uložené v zabezpečenej elektronickej databáze, ktorá má obmedzený prístup len pre tých, ktorí potrebujú poznať vaše informácie. Spoločnosť Greenphire používa primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie stratám, zneužitiu, neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmenám alebo zničeniu vašich osobných údajov. Takisto podnikáme všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, aby vaše informácie boli vhodné na svoje zamýšľané použitie, presné, úplné a aktuálne. To je dosiahnuté ukladaním vašich informácií do bezpečnej elektronickej databázy, ktorá má fyzické, elektronické a dozorné zabezpečenie na ochranu vašich informácií. Spoločnosť Greenphire má tiež zavedené firemné zásady, ktoré vyžadujú, aby nikto zo zamestnancov nezverejňoval osobné údaje žiadnej tretej strane, ktorá nemá nárok na tieto informácie.

Uchovávanie informácií

Informácie, ktoré nám o sebe poskytnete, ukladáme v bezpečnej databáze, aby sme vám vedeli poskytnúť informácie, produkty a/alebo služby, ktoré žiadate alebo k poskytovaniu ktorých sa spoločnosť Greenphire zmluvne zaviazala. Kritériá použité na určenie času uchovávania údajov zahŕňajú: (i) ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb a prevádzku obchodnej činnosti; (ii) druh získaných osobných údajov; a (iii) to, či sa na nás vzťahuje zákonná, zmluvná alebo podobná povinnosť uchovávať údaje (napr. zákaznícka zmluva – ak konáme ako sprostredkovateľ, povinné právne predpisy o uchovávaní údajov, štátne príkazy na uchovávanie údajov relevantných pre vyšetrovanie, alebo údaje, ktoré sa musia uchovávať na účely súdnych sporov alebo konaní).

Obdobie uchovávania pre služby ClinCard/eClinicalGPS/Travel:

Spoločnosť Greenphire bude uchovávať: (a) transakčné údaje z karty ClinCard počas najmenej 7 rokov od ukončenia skúšania, ak na karte nie je k dispozícii žiadny zostatok a účastník sa nespája so žiadnou aktívnou kartou; a (b) všetky transakčné údaje eClinicalGPS počas 2 rokov od ukončenia skúšania. Cestovné profily sa po šiestich mesiacoch od ukončenia cestovania s našimi cestovnými partnermi vymažú.

Súbory cookie

Cookie je malý textový súbor, ktorý internetové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď ich navštívite. Spoločnosť Greenphire a naši marketingoví partneri, pridružené spoločnosti, analytici alebo poskytovatelia služieb používajú súbory cookie a iné technológie, aby zabezpečili, že každý môže naše stránky využívať čo najpohodlnejšie. Keď návštívite stránky, spoločnosť Greenphire alebo tretia strana môžu v prehliadači umiestniť niekoľko súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo súhlasíte s pravidlami používana súborov cookie.

Spoločnosť Greenphire môže používať súbory cookie na stránke s cieľom (a) umožniť návštevníkom stránok prispôsobiť si ich, (b) sledovať správanie používateľa v rámci odoberaného produktu, (c) sledovať a vykazovať návštevnosť internetových stránok a (d) podporovať naše propagačné aktivity a rozvoj internetových stránok. Naše stránky takisto môžu obsahovať funkcie externých sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo „Páči sa mi” na Facebooku a externé miniaplikácie, ako napríklad tlačidlo „Zdieľať“ alebo interaktívne mini-programy, ktoré sa spúšťajú na našich stránkach. Tieto funkcie môžu zbierať vašu adresu IP (jedinečný identifikátor pridelený vášmu počítaču vaším internetovým poskytovateľom), to, ktorú stránku navštevujete na našich stránkach a nastaviť súbor cookie, aby funkcia správne fungovala. Vaša interakcia s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov externej spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Stránky napríklad používajú Google Analytics, službu analýzy internetu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies na analýzu toho, ako používatelia stránky využívajú. Informácie vytvorené súbormi cookie o vašom používaní internetových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú zasielané spoločnosti Google, ktorá ich bude uchovávať v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Súbory cookie môžete ovládať a/alebo odstrániť podľa vlastného uváženia. Pravdepodobne budete môcť upraviť predvoľby prehliadača, ak chcete prijať všetky súbory cookie, dostať oznámenie pri nastavení súboru cookie alebo odmietnuť všetky súbory cookie. Ak sa rozhodnete neprijať niektoré alebo všetky súbory cookie, niektoré funkcie internetových stránok nemusia fungovať správne. Napríklad pravdepodobne nebudete môcť používať tie funkcie internetových stránok, ktoré vyžadujú registráciu. Pre viac informácií si pozrite stránky https://aboutcookies.org/ alebo nás kontaktujte pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie v časti „Ako kontaktovať Greenphire”.

Nasledujú podrobnosti o sledovacích technológiách, ktoré sa nachádzajú v každom zo sledovačov/súborov cookie, ktoré sa používajú buď na našich marketingových stránkach (greenphire.com), alebo v rámci našich aplikácií, a tiež údaje o tom, na čo sa používajú.

HubSpot: Marketingová automatizácia
Google Analytics: Analýza internetových stránok
Služba DoubleClick Analytics (teraz súčasť spoločnosti Google): Analýza internetových stránok
LinkedIn Analytics: Analýza stránky na LinkedIn
Facebook Connect: Analýza stránky na Facebooku
Typekit by Adobe: Internetové písma
ShareThis: Zdieľanie miniaplikácií
NewRelic: Monitorovanie činností aplikácií a relácií

Vaše voľby pri ochrane osobných údajov

Prístup k vašim informáciám alebo ich oprava. Svoje práva na prístup k svojim informáciám môžete kedykoľvek využiť kontaktovaním buď (i) lekárskeho personálu skúšania, alebo (ii) spoločnosti Greenphire na adrese notices@greenphire.com. Aby sme ochránili vaše súkromie a bezpečnosť, prijímame primerané kroky na overenie vašej totožnosti pred aktualizáciou alebo odstránením vašich informácií. Majte na pamäti, že spoločnosť Greenphire nemusí byť schopná vyhovieť žiadosti o zmenu alebo odstránenie informácií poskytnutých klientom alebo v jeho mene ako súčasť našej hlavnej obchodnej činnosti. Spoločnosť Greenphire však pomôže klientom, pokiaľ ide o ich povinnosť odpovedať na žiadosti.

Náš záväzok k ochrane súkromia detí

Ochrana súkromia veľmi mladých je mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu, ak ste maloletí v mieste svojho bydliska, môžete využívať služby len so súhlasom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu alebo pod jeho dohľadom. V súlade s požiadavkami zákona o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) nezískavame údaje od detí mladších ako 13 rokov bez súhlasu rodiča/zákonného zástupcu. Ak sa dozvieme, že sme získali akékoľvek takéto osobné údaje pre služby alebo prostredníctvom služieb bez toho, aby sme predtým získali overený súhlas rodiča, odstránime ich v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Odkaz na iné internetové stránky

Internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Mali by ste si starostlivo prečítať zásady a postupy ochrany osobných údajov iných internetových stránok, pretože nemôžeme dohliadať alebo zodpovedať za ich postupy ochrany osobných údajov.

Kalifornské práva na ochranu osobných údajov

Podľa Občianskeho zákonníka v Kalifornii 1798.83 občania Kalifornie môžu požadovať určité informácie o našom zverejňovaní osobných údajov tretím stranám s cieľom ich priameho marketingu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám ani sesterským spoločnostiam na účely ich priameho marketingu.

Európske právne predpisy o ochrane údajov

Na účely európskych právnych predpisov o ochrane údajov je spoločnosť Greenphire prevádzkovateľom vašich osobných údajov v rozsahu, v akom sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) alebo v Spojenom kráľovstve a ste návštevníkom a/alebo používateľom našich internetových stránok, alebo v akom vám zasielame priamy marketing. V prípade, že nám vaše osobné údaje boli zverené našimi klientmi alebo obchodnými partnermi pri poskytovaní našich základných obchodných služieb, spoločnosť Greenphire spracúva vaše osobné údaje ako sprostredkovateľ a informácie uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov slúžia len na informačné účely.

Ďalšie informácie pre používateľov v Európe

Spoločnosť Greenphire, ako aj niektorí príjemcovia, ktorým poskytujeme vaše osobné údaje (pozrite vyššie), sa nachádzajú v krajinách mimo EHP a Spojeného kráľovstva vrátane USA, a ktoré Európska komisia alebo Úrad britského informačného komisára nevyhodnotili ako krajiny, ktoré by poskytovali primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Účastník klinického skúšania:
Ak ste účastníkom klinického skúšania, spoločnosť Greenphire spracúva vaše osobné údaje ako sprostredkovateľ na základe pokynov nášho klienta.

Ak je to možné, spoločnosť Greenphire pomáha klientom v ich povinnosti odpovedať na žiadosti dotknutých osôb, ktoré uplatňujú svoje práva podľa európskych právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Keďže spoločnosť Greenphire bude spracúvať takéto osobné údaje ako sprostredkovateľ (t. j. na základe pokynov klienta), v rozsahu, v akom jednotlivec predloží takúto požiadavku (napr. na prístup k svojim osobným údajom), takáto žiadosť bude v prvom stupni zaslaná príslušnému klientovi ako prevádzkovateľoi takýchto osobných údajov.

Ak nie ste účastníkom klinického skúšania (t. j. neboli sme zapojení do poskytovania platobných služieb vaším skúšajúcim pracoviskom a/alebo zadávateľom klinického skúšania), spracúvame vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ na účely európskych právnych predpisov o ochrane osobných údajov a vy máte tieto práva dotknutej osoby (ktoré môžu podliehať určitým obmedzeniam):

Právo na prístup k vašim osobným údajom
Môžete nás požiadať, aby sme poskytli kópie všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame spolu s dôvodom, prečo máme vaše údaje, komu sme poskytli vaše údaje, ako dlho budú vaše údaje uložené a informácie o vašich právach týkajúcich sa nášho používania údajov


Právo na odvolanie súhlasu

Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame o váš súhlas, máte právo kedykoľvek ho odvolať.


Právo namietať proti používaniu vašich osobných údajov

Tam, kde sa opierame o svoj oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje, môžete v určitých prípadoch namietať proti nášmu spracúvaniu. Ak je účel spracúvania určený na priamy marketing, vaše právo namietať je absolútne.


Právo na opravu vašich osobných údajov

Môžete spochybniť presnosť svojich osobných údajov a nechať ich opraviť. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžete kedykoľvek aktualizovať priamo na adrese notices@greenphire.com. 


Právo na vymazanie vašich osobných údajov

Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.


Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať, aby sme vám alebo tretej strane poskytli kópiu vašich osobných údajov.

Všetky takéto žiadosti by sa mali podať na základe kontaktných údajov uvedených nižšie. Na vašu žiadosť odpovieme písomne alebo ústne, ak o to požiadate, a to čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Vo výnimočných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o dva mesiace a povieme vám dôvod. Na overenie vašej žiadosti môžeme požiadať o potvrdenie totožnosti. Ak chcete získať viac informácií o svojich právach vrátane spôsobu ich uplatnenia, obráťte sa na nás s pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Máte tiež právo podať sťažnosť o spracúvaní svojich osobných údajov úradu pre ochranu údajov.

Ďalšie práva týkajúce sa údajov

Jednotlivci z Andorry, Argentíny, Austrálie, Kalifornie, Kanady, Faerských ostrovov, Guernsey, Hongkongu, Izraela, ostrova Man, Japonska, Jersey, Mexika, Nového Zélandu, Singapuru, Južnej Kórey, Švajčiarska, Uruguaja a niektorých ďalších jurisdikcií majú určité práva dotknutej osoby. Tieto práva sa líšia, ale môžu zahŕňať právo: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie; (ii) získať obmedzenie spracúvania alebo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov; a (iii) právo na prenosnosť údajov. Jednotlivci môžu mať tiež právo podať sťažnosť o spracúvaní osobných údajov úradu pre ochranu údajov.

Ak požiadate o informácie týkajúce sa vás samých, môžeme vás v rámci bezpečnostných opatrení požiadať o poskytnutie platného prostriedku dokladu totožnosti. Vašu žiadosť spracujeme v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi.

Ako kontaktovať spoločnosť Greenphire v súvislosti s otázkami ochrany osobných údajov

Spoločnosť Greenphire sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa získavania alebo používania vašich osobných údajov. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste vyjadrili znepokojenie nad naším spracúvaním vašich osobných údajov. Osoby s otázkami, obavami alebo sťažnosťami na tieto zásady ochrany osobných údajov alebo na spracúvanie svojich osobných údajov by mali zasielať svoje otázky na:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kópia: notices@greenphire.com alebo európsky zástupca spoločnosti Greenphire: eurepresentative@greenphire.com

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady môžu byť z času na čas zmenené a doplnené. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na internetových stránkach. Odporúčame, aby ste si pravidelne prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste si boli istí, že viete o akýchkoľvek zmenách.

Dátum účinnosti

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli platnosť: 3. januára 2010 a naposledy boli 2021/04/07.