Privacy Policy

Greenphire Inc. – andmete privaatsus

Greenphire Inc. („Greenphire”) on pühendunud täielikult teie privaatsuse kaitsele.  Nende privaatsusreeglite eesmärk on vastata teie tähtsatele küsimustele privaatsuse kohta, sealhulgas, millist teavet me teie kohta kogume, kuidas me kavatseme teie teavet kasutada, millised on teie valikuvõimalused seoses selle teabe kasutamisega, kuidas me seda kaitseme, kuidas te oma andmetele juurde pääsete ja kuidas võtta meiega ühendust seoses oma andmetega.

Need privaatsusreeglid on kohaldatavad: (i) Greenphire veebisaitide (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com või nende saitide järeltulijate või nendega seotud veebisaitide) (edaspidi ühiselt nimetatud „veebisait või „sait“) kõigi külastajate suhtes; (ii) kõigi veebisaidil registreeruvate või registreerunud kasutajate suhtes; ja (iii) kogu teabe suhtes, mis meie kliendid ja äripartnerid on meile meie põhiliste äriliste teenuste osutamiseks usaldanud. Need privaatsusreeglid hõlmavad ka Greenphire küpsiste kasutamise reegleid.

Teave, mida me kogume

Isikuandmeid, mida teie kohta kogume (nt teie isikut tuvastada võimaldavad andmed), võite esitada erinevatel põhjustel, mida on kirjeldatud allpool.

1. Olete registreerunud teabe saamiseks. Teabe liigid, mille saamiseks võite end registreerida, on näiteks:

 • Mõtlemise juhtimine (artiklid, lühiülevaated, blogid), uudised (pressiteated ja tegevusala artiklid) ja ürituse teave, sh messide esitlused.
 • Teave seoses teie registreerimise või meie veebilehe või meie toodete või teenuste kasutamisega.
 • Vastused teie päringutele, märksutele ja ettepanekutele.
 • Kutsed osalemiseks lühiküsitlustes.
 • Teave seoses muude teie sooritatud tehingutega.

Iga kord, kui saate e-posti teel automaatse teate, võite registreerimise tühistada ja oma e-posti aadressi andmebaasist eemaldada, klõpsates lihtsalt iga e-postiga saadud teate jaluses olevat tellimuse tühistamise linki.

Üldiselt võivad isikuandmed, mida registreerimisel nende automaatsete teadete saatmiseks kogutakse, olla järgmised: teie nimi, ametinimetus, ettevõtte nimetus, aadress, kontakttelefoninumbrid ja e-posti aadress.

2. Võite anda enda kohta teavet, kui olete huvitatud töövõimalustest Greenphire’is. Teilt küsitav teave põhineb teie huvidel.

3. Võite registreeruda, et saada kohaldatavat teavet või tugiteenust. Seda teavet kogutakse tavaliselt vormil Võta meiega ühendust sisestatud andmete kaudu. Neil vormidel võite esitada küsimusi või paluda teavet. Isikuandmed, mida esitate neil vormidel, võivad olla teie nimi, ametinimetus, ettevõtte nimetus, aadress, kontakttelefoninumbrid ja e-posti aadress. Selle töötlemise eesmärk on võimaldada meil vastata teie küsimustele või päringutele.

4. Lisaks võib Greenphire koguda andmetöötlejana teavet meie klientidelt ja äripartneritelt või nende nimel meie põhiliste äriteenuste osutamisel. Kogutavate isikuandmete hulgas võivad olla uuringus osaleja tunnusnumber või nimi, sünniaeg ja aadress. Uuringu vajadusteks või patsiendi valimiseks võidakse koguda täiendavaid andmeid, näiteks: isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, pangakonto andmed. Kogume neid andmeid teenuste osutamiseks, mille kohta meil on leping sõlmitud. Kui olete klient või äripartner, olete kohustatud tagama kõigi Greenphire’le teie poolt või nimel esitatud isikuandmete kogumise kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusnormidega (sealhulgas andmekaitse ja privaatsusega seotud õigusaktid), esitades uuringus osalejatele vajaduse korral nõutava teatise ja saades neilt kehtiva nõusoleku, heakskiidu ja/või volitused.

5. Greenphire kogub veebilehe teiepoolse kasutamise kohta automaatselt teavet andmekogumistööriistade, näiteks küpsiste kaudu (lisateavet vt allpool lõigust „Küpsised“). Pange tähele, et meie veebisait ei reageeri teie brauseri jälituskeelu signaalidele.

Kuidas me kasutame teavet

Kui teie teavet esitas meile meie klient või see esitati tema nimel, kasutame teie isikuandmeid ainult teenuse osutamiseks, mis meie klient on meilt tellinud.

Kui Greenphire’le on esitatud teie isikuandmeid muul viisil, kasutame teie isikuandmeid sel määral, kui neid on vaja meie õigustatud huvides, et:

 • hallata ja säilitada meie suhet teiega ja pakkuda samaaegset klienditeenindust;
 • pakkuda tuge ja vastata teie taotlustele ja päringutele;
 • muuta teie veebisaidikülastusi individuaalseks ja abistada teid veebisaidi külastamisel;
 • täiustada veebisaiti, et aidata meil aru saada, kes veebisaiti külastab;
 • kaitsta meie veebilehe turvalisust ja terviklikkust ning kõrvaldada tehnilised probleemid ja rikked;
 • jälgida, hoida käigus ja täiustada protsesse, teavet ja andmeid, tehnoloogilisi ja kommunikatsioonilahendusi ja teenuseid, mida kasutame;
 • kaitsta meie õigusi ja omandit ning teiste õigusi ja omandit ning rakendada tootevastutuse meetmeid;
 • ennetada ja avastada pettusi ning järgida kohaldatavaid õigusnorme või juhendeid;
 • teha seda seadusega ettenähtud või lubatud ulatuses, sealhulgas kohtuorderi või -kutse, läbiotsimisorderi või õigusakti alusel vastavalt vajadusele;
 • jagada neid isikuandmeid kolmandate isikutega, kes omandavad osaliselt või täielikult meie varasid või aktsiaid või on huvitatud nende omandamisest või kes on meie õigusjärglased.

Greenphire kasutab teie isikuandmeid ka teiega ühenduse võtmiseks, et teavitada teid meie pakutavatest toodetest ja/või teenustest ning saata teile muid reklaame ja küsitlusi, mis võivad meie arvates teid huvitada, välja arvatud, kui teatate meile, et te ei soovi meilt turunduse või turu-uuringutega seotud teateid saada. Kui peame kohaldatavate õigusaktide kohaselt enne teatavat tüüpi turundusalaste teadete saatmist teilt nõusoleku võtma, saadame seda tüüpi teateid ainult pärast teilt nõusoleku saamist.

Greenphire võib kasutada mitte tuvastatavat ja kokkuvõtlikku andmestikku meie veebilehe kasutamise kohta selleks, et saidil navigeerimist, selle sisu ja kujundust parandada. Koonandmed on teave, mida me kogume teenuste või kasutajate rühma või kategooria kohta, ning mis on anonümiseeritud ja töödeldud selliselt, et see ei võimalda kasutaja isikut tuvastada. Ehk teisiti öeldes, koondandmed ei sisalda isikuandmeid. Need privaatsusreeglid ei piira mingil viisil meie koondandmete kogumist ja kasutamist ning võime koondandmeid kasutajate kohta jagada kolmandate osapooltega, et paremini aru saada meie klientide vajadustest ja täiustada meie teenuseid, ning reklaami ja turunduse eesmärgil. Näiteks, see teave võib muu hulgas sisaldada näiteks kõige vähem ja kõige rohkem vaadatud veebilehti ning USA jt riikide kasutajate arvu.

Teie andmete jagamine

Greenphire esitab teie isikuandmeid näiteks järgmistele kolmandatele isikutele:

 • klientidele, kellele tööd teeme;
 • pangakontoritele kontrollimisteks;
 • hankijatele, kes meile teenuseid osutavad (nt maksekaardi töötlemine, tasumine või makse, otsene sissemakse, reisimine, USA maksuvormi 1099 andmete teenused);
 • pädevad ametiasutused, kohtud ja riigiasutused kohtu korralduse või -kutse alusel, õigusaktidega ettenähtud taotluste korral või seadusega lubatud või nõutaval juhul, kui peame mõistlikult vajalikuks või sobivaks uurida, ennetada või esitada hagi ebaseadusliku tegevuse või pettuse kahtluse korral või isiku potentsiaalse füüsilise ohu korral või
 • kui kolmas isik omandab osaliselt või täielikult meie varasid või aktsiaid või on huvitatud nende omandamisest või on osaliselt või täielikult meie õigusjärglane.

Meie kohustus andmete turvalisuse kaitsmisel

Teie esitatud isikuandmeid säilitatakse turvalises elektroonilises andmebaasis, millele juurdepääs on lubatud ainult neile, kes peavad teadma teie teavet. Greenphire rakendab põhjendatud ettevaatusabinõusid teie isikuandmete kaitsmiseks kadumise, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Lisaks rakendame kõiki vajalikke meetmeid veendumaks, et teie teave on kavandatud kasutamiseks usaldusväärne, täpne, täielik ja ajakohane. Selle saavutamiseks säilitatakse teie teavet turvalises elektroonilises andmebaasis, milles teabe kaitsmiseks rakendatakse füüsilisi, elektroonilisi ja järelevalve meetmeid. Greenphire ettevõtte reeglid nõuavad kogu personalilt, et isikuandmeid ei avalikustataks ühelegi kolmandale osapoolele, kellel puudub õigus sellele teabele.

Andmete säilitamine

Säilitame teie poolt teie kohta antud teavet turvalises andmebaasis, et pakkuda teile teavet, tooteid ja/või teenuseid, mida olete soovinud või mille pakkumiseks on Greenphire’ga leping sõlmitud. Säilitamisperioodid on kehtestatud järgmiste kriteeriumite põhjal: (i) kui kaua isikuandmeid teenuste osutamiseks ja ettevõtte tegevuseks vajatakse; (ii) kogutavate isikuandmete liik; ja (iii) kas meil on seaduses, lepingus vms ettenähtud kohustus andmeid säilitada (nt leping kliendiga, mille kohaselt oleme andmete töötleja, kohustuslikud õigusaktide andmete säilitamise kohta, valitsuse korraldused uurimisega seotud andmete säilitamiseks, või andmed, mida tuleb säilitada kohtuasjade või vaidluste tõttu).

ClinCardi/eClinicalGPS-i/reisiteenuste säilitamisperiood

Greenphire säilitab: (a) tehinguteks kasutatava ClinCardi andmeid vähemalt 7 aastat pärast uuringu lõpetamist, kui kaardil saldo puudub ja uuringus osaleja ei ole seotud aktiivsete kaartidega; ja (b) kõiki eClinicalGPS-i tehingute andmeid 2 aastat pärast uuringu lõppu. Reisiprofiilid kustutatakse 6 kuu möödumisel pärast seda, kui Greenphire on reisi arvestuse meie reisipartnerite juures sulgenud.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie arvutis või mobiiliseadmes siis, kui külastate veebilehte. Greenphire ja meie turunduspartnerid, tütarettevõtted ja analüütikud või teenuse pakkujad kasutavad küpsiseid jt tehnoloogiaid eesmärgil, et kõik meie veebilehe kasutajad saaksid parima kogemuse. Kui te külastate veebilehte, võib Greenphire või kolmas osapool paigaldada küpsiseid teie seadme brauserisse. Otseselt nupule klõpsates nõustute küpsistega seotud reeglitega.

Greenphire võib kasutada veebilehel küpsiseid selleks, et (a) võimaldada veebilehe kasutajatel isikupärastada oma kogemust, (b) jälgida kasutaja seanssi seoses tellitud tootega, (c) jälgida ja teatada veebilehel toimuvast liiklusest ning (d) toetada meie promotegevusi ja veebilehe arendamist. Lisaks võib meie veebileht sisaldada kolmanda osapoole meedia funktsioone, näiteks Facebooki nuppu Meeldib ja kolmanda osapoole tööriistu, näiteks nuppu Jaga seda või meie veebilehel käivituvaid interaktiivseid miniprogramme. Nende funktsioonide abil võidakse koguda teavet teie IP-aadressi (ainulaadne identifikaator, mille teie interneti teenusepakkuja määrab teie arvutile) ja veebisaidi konkreetse lehe külastamise kohta ning seada küpsis, et võimaldada funktsiooni õiget toimimist. Nende funktsioonide koostoime lähtub funktsiooni pakkuva kolmanda osapoole privaatsuspoliitikast.

Näiteks, veebileht kasutab Google Analytics’it, veebis kasutatavat analüütikatööriista, mida pakub Google, Inc. (“Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida kasutajate tegevust veebilehel. Küpsiste poolt genereeritud teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate (sealhulgas teie IP-aadress), edastatakse Google’ile ja säilitatakse seal lähtudes selle privaatsusreeglitest: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Soovi korral võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada. Võite muuta brauseri eelistusi selleks, et aktsepteerida kõiki küpsiseid, et teavitada, kui küpsis on seadistatud või lükata kõik küpsised tagasi. Kui te otsustate, et ei aktsepteeri mõnda või kõiki küpsiseid, ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult toimida. Näiteks, te ei saa võib-olla kasutada neid veebilehe funktsioone, mille korral registreerimine on vajalik. Vt lähemalt aadressil https://aboutcookies.org/ või pöörduge meie poole, kasutades allpool esitatud kontaktteavet „Kuidas võtta Greenphire’ga ühendust“.

Järgmine teave on esitatud jälitamistehnoloogiate kohta, mida kasutatakse küpsistes meie turunduse veebisaidil (greenphire.com) või meie rakendustes, ja mis eesmärgil neid kasutatakse.

Hubspot: turunduse automatiseerimine
Google Analytics: veebisaidi analüüs
DoubleClick Analytics (kuulub nüüd Google’ile): veebisaidi analüüs
LinkedIn Analytics: LinkedIni lehe analüüs
Facebook Connect: Facebooki lehe analüüs
Typekit by Adobe: veebisaidi fondid
ShareThis: vidinate jagamine
NewRelic: rakenduse ja sessiooni aktiivsuse jälgimine

Teie privaatsusvalikud

Ligipääs oma andmetele või nende parandamine. Teil on õigus andmetele juurdepääsuks igal ajal, võttes ühendust (i) uuringut läbi viiva meditsiinipersonali või (ii) Greenphire’ga aadressil notices@greenphire.com. Lisaks rakendame privaatsuse ja turvalisuse kaitseks põhjendatud meetmeid, et kontrollida teie identiteeti enne teabe uuendamist või eemaldamist. Võtke arvesse, et Greenphire’l võib puududa võimalus rahuldada taotlus teabe muutmiseks või eemaldamiseks, mis käsitleb kliendi poolt või nimel esitatud teavet meie põhilises äritegevuses, kuid Greenphire abistab kliente nii palju kui võimalik nende kohustuse täitmisel taotlustele vastata.

Meie kohustus laste privaatsuse kaitsmisel

Alaealiste laste privaatsuse kaitse on eriti tähtis. Kui olete elukohajärgselt alaealine, võite kasutada teenuseid ainult vanema või seadusliku esindaja nõusolekul või järelevalve all. Kooskõlas USA laste privaatsuse veebis kaitsmise seadusega (COPPA) ei kogu me andmeid alla 13-aastastelt lastelt vanema/eestkostja nõusolekuta. Kui saame teada, et oleme teenustele või nende kaudu selliseid isikuandmeid kogunud, võtmata eelnevalt vanema kinnitatud nõusoleku, kustutame need käesolevate privaatsusreeglite alusel.

Lingid teistele veebilehtedele

Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Peaksite tähelepanelikult tutvuma teiste veebilehtede privaatsusreeglite ja -tavadega, kuna me ei oma kontrolli nende privaatsusega seotud tavade üle ega vastuta nende eest.

California privaatsusõigused

California tsiviilkoodeksi artikli 1798.83 alusel võivad California elanikud küsida teatavat teavet eelmisel aastal isikuandmete meie poolt avalikustamise kohta kolmandatele osapooltele otseturunduse eesmärkidel. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega sidusettevõtetele nende otseturunduse eesmärkideks.

Euroopa andmekaitsealased õigusaktid

Euroopa andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses on Greenphire teie isikuandmete vastutav töötleja, kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP“) või Ühendkuningriigis ja külastate ja/või kasutate meie veebisaiti või kui saadame teile otseturundusteateid. Kui teie isikuandmed on usaldanud meile meie kliendid või äripartnerid meie põhitegevuse teenuste osutamiseks, käsitleb Greenphire teie isikuandmeid andmetöötlejana ja neis privaatsusreeglites sisalduv teave on esitatud ainult teadmiseks.

Lisateave kasutajatele Euroopas

Greenphire ja mõningad andmete saajad, kellega teie isikuandmeid jagame (vt eespool), asuvad väljaspool EMP-d ja Ühendkuningriiki asuvates riikides, sealhulgas USA-s, milles Euroopa Komisjon ega Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo ei loe andmekaitse taset piisavaks.

Kliinilises uuringus osaleja
Kui osalete kliinilises uuringus, töötleb Greenphire teie isikuandmeid andmetöötlejana meie kliendi juhiste kohaselt.

Greenphire abistab kliente nii palju kui võimalik nende kohustuse täitmisel vastata andmesubjektide päringutele, kes kasutavad oma õigusi lähtuvalt Euroopa andmekaitsealastest õigusaktidest. Kuna aga Greenphire töötleb neid isikuandmeid andmetöötlejana (s.t kliendi juhiste kohaselt), suunatakse isikult saadud sellekohane taotlus (nt juurdepääsuks tema isikuandmetele) kõigepealt asjaomasele kliendile, kes on nende isikuandmete vastutav töötleja.

Kui te ei osale kliinilises uuringus (s.t teie uuringukeskus ja/või kliinilise uuringu sponsor ei ole teinud meile ülesandeks makseteenust osutada), töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana Euroopa andmekaitsealaste õigusaktide põhjal ja teil on andmesubjektina järgmised õigused (millel võivad olla teatavad piirangud):

Õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele
Võite küsida meilt koopia kõigist isikuandmetest, mida teie kohta säilitame – koos põhjusega, miks me neid säilitame, kellele oleme teie andmeid avaldanud, kui kaua neid andmeid säilitatakse ja millised on teie õigused nende meie poolt kasutamise suhtes


Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.


Õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele

Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvidest lähtudes, saate teatud juhtudel meiepoolsele töötlemisele vastuväiteid esitada. Kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil, on teil absoluutne õigus vastuväiteid esitada.


Õigus taotleda oma isikuandmete parandamist

Võite seada oma isikuandmete täpsuse kahtluse alla ja taotleda nende parandamist. Võite meile esitatud isikuandmeid igal ajal uuendada, pöördudes otse meie poole aadressil notices@greenphire.com. 


Õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist

Teatud juhtudel võite taotleda meilt oma isikuandmete kustutamist.


Õigus andmete ülekantavusele

Võite taotleda meilt oma isikuandmete saatmist teile või kolmandale isikule.

Kõik sellised taotlused tuleb esitada alltoodud kontaktandmeid kasutades. Vastame teie taotlusele kirjalikult või teie soovi korral suuliselt niipea kui praktiliselt võimalik ja igal juhul mitte rohkem kui ühe kuu möödumisel teie taotluse saamisest. Erandjuhtudel võime pikendada seda aega kahe kuuni ja põhjendame seda teile. Võime paluda teie taotluse kontrollimiseks teil oma isikut tõendada. Lisateabe saamiseks teie õiguste ja nende kasutamise võimaluste kohta võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmeid kasutades.

Teil on ka õigus esitada kaebus teie isikuandmete töötlemise kohta andmekaitseasutusele

Andmesubjekti muud õigused

Andorra, Argentina, Austraalia, California, Kanada, Fääri saarte, Guernsey, Hongkongi, Iisraeli, Mani saare, Jaapani, Jersey, Mehhiko, Uus-Meremaa, Singapuri, Lõuna-Korea, Šveitsi, Uruguay ja mõningate teiste jurisdiktsioonide elanikel on andmesubjektina teatavaid õigusi. Need õigused varieeruvad, kuid võivad hõlmata õigust: (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja neid parandada või kustutada; (ii) taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada nende töötlemisele vastuväiteid; ja (iii) õigust andmete ülekantavusele. Isikutel võib olla ka õigus esitada kaebus nende isikuandmete töötlemise kohta andmekaitseasutusele.

Kui esitate seoses oma andmetega taotluse, võidakse teilt nõuda turvameetmena kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Töötleme teie taotluse kohaldatavates õigusaktides ettenähtud aja jooksul.

Kuidas võtta Greenphire’iga ühendust seoses privaatsusküsimustega

Greenphire kohustub lahendama kaebused seoses teie isikuandmete meiepoolse kogumise või kasutamisega. Võite võtta meiega igal ajal ühendust, kui soovite tõstatada probleemi teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Isikud, kellel esineb küsimusi, probleeme või kaebusi nende privaatsusreeglite või nende isikuandmete kasutamise kohta, peaksid saatma päringud aadressil:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Koopia: notices@greenphire.com või Greenphire Euroopa esindajale: eurepresentative@greenphire.com

Muutused selles privaatsuspoliitikas

Neid privaatsusreegleid võidakse aeg-ajalt muuta. Privaatsusreeglite muudatused postitatakse veebilehele ja soovitame teil need privaatsusreeglid aeg-ajalt läbi vaadata, et oleksite teadlik neis tehtud muudatustest.

Jõustumise kuupäev

See privaatsuspoliitika jõustus: 3. jaanuaril 2010 ja on viimati uuendatud 2021/04/07.