Privacy Policy

Ochrana osobních údajů ve společnosti Greenphire Inc.

Ve společnosti Greenphire Inc. (dále jen „Greenphire“) jsme se pevně zavázali chránit Vaše soukromí.  Tato podniková směrnice o ochraně osobních údajů je určena k tomu, aby zodpověděla na Vaše důležité dotazy ohledně soukromí. Ať už jste návštěvníkem, registrovaným uživatelem, či se jinak podílíte na našich základních podnikových službách, budete chtít vědět, jaké informace o Vás shromažďujeme, jak máme v úmyslu Vaše informace používat, jaké máte možnosti ohledně toho, jak jsou Vaše informace používány, jak je chráníme, jak můžete získat přístup ke svým informacím, abyste je mohli opravit, a jak nás kontaktovat, ohledně Vašich informací.

Tato podniková směrnice o ochraně osobních údajů se týká: (i) všech návštěvníků kterékoli z webových stránek Greenphire (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com, nebo jakéhokoli nástupce nebo přidružené webové stránky ), (společně „webová stránka” nebo „stránka”); (ii) všech uživatelů kteří se zaregistrují nebo jsou registrováni na webových stránkách; a (iii) všech informací, které nám svěřili klienti a obchodní partneři při poskytování našich klíčových obchodních služeb. Tato podniková směrnice o ochraně osobních údajů rovněž zahrnuje podnikovou směrnici společnosti Greenphire pro používání souborů cookie a její prohlášení.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme (t.j informace, které vás identifikují nebo ze kterých jste identifikovatelní) můžete poskytnout z několika různých důvodů, které jsou popsány níže:

1. Pokud se zaregistrujete k odběru informací. Typy odebíraných informací, kvůli kterým se můžete zaregistrovat zahrnují například:

 • promyšlené vedení (články, bílé knihy, blogy), zprávy (tiskové zprávy a odvětvové články) a informace o akcích, které zahrnují obchodní prezentace.
 • informace v souvislosti s Vaší registrací či Vaším používáním stránek nebo našich produktů či služeb.
 • odpovědi na Vaše dotazy, komentáře a návrhy
 • pozvánky k účasti na krátkých průzkumech
 • informace v souvislosti s ukončením jakékoli transakce, kterou můžete provádět

Pokaždé, když dostanete automatické e-mailové upozornění, máte možnost svou registraci zrušit a odstranit svůj e-mail z databáze jednoduše tak, že kliknete na odkaz pro zrušení odběru ve spodní části každé e-mailové zprávy.

Obecně mohou osobní údaje, které jsou o vás shromažďovány, pokud se zaregistrujete k odběru tohoto typu informací na bázi automatického „upozornění“, zahrnovat Vaše jméno, funkci, název společnosti, adresu, kontaktní telefonní čísla a e-mailovou adresu.

2. Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete informace o své osobě, pokud budete mít zájem o pracovní příležitosti ve společnosti Greenphire. Informace, které od vás budou požadovány, budou záviset na oblasti vašeho zájmu.

3. Můžete se zaregistrovat, abyste si vyžádali upravené informace nebo pomoc podpory. Tyto informace jsou obvykle shromažďovány na formulářích „Kontaktujte nás“, kde můžete klást dotazy či požadovat informace. Osobní údaje, které v těchto formulářích poskytujete, mohou zahrnovat Vaše jméno, funkci, název společnosti, adresu, kontaktní telefonní čísla a e-mailovou adresu. Účelem tohoto zpracování je umožnit nám, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy nebo šetření.

4. Společnost Greenphire může rovněž shromažďovat informace jako zpracovatel od svých klientů a obchodních partnerů, či jejich jménem, při poskytování našich základních podnikových služeb. Shromážděné osobní údaje mohou zahrnovat ID nebo jméno subjektu, datum narození nebo adresu. Podrobnější údaje mohou být shromažďovány na základě potřeby studia nebo volby pacienta, včetně například: čísla sociálního zabezpečení, e-mailu, telefonního čísla, detailů o bankovním účtu. Shromažďujeme tyto údaje za účelem plnění služeb, pro které jsme byli angažováni. Pokud jste klientem nebo obchodním partnerem je Vaší povinností zajistit, aby všechny osobní údaje, které společnosti Greenphire poskytnete Vy nebo jsou poskytnuty Vaším jménem, byly shromažďovány v souladu se všemi platnými zákony (včetně všech platných zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí, bez omezení), včetně, podle potřeby, údaje subjektů, včetně informačních oznámení a získání platného souhlasu, schválení a/nebo oprávnění.

5. Společnost Greenphire automaticky shromažďuje informace o používání stránek prostřednictvím takových nástrojů pro shromažďování dat, jako jsou soubory cookie (pro další informace viz odstavec níže, který se zabývá soubory cookie). Upozorňujeme na to, že naše stránky neodpovídají na signály „nesledujte“ z Vašeho prohlížeče.

Způsob, jakým informace používáme

Pokud byly osobní údaje poskytnuty jedním z našich klientů nebo jeho jménem, pak použijeme Vaše osobní údaje pouze pro poskytnutí služby, pro niž si nás náš klient najal.

Pokud jste naopak vy poskytli Vaše osobní údaje společnosti Greenphire, použijeme Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu legitimních zájmů:

 • k řízení a udržování našeho společného vztahu s vámi a pro neustálé služby zákazníkům;
 • pro poskytování podpory na zodpovězení Vašich dotazů a šetření;
 • k tomu, abychom Vám přizpůsobili Vaši návštěvu na webových stránkách a abychom Vám mohli pomoci při používání webových stránek;
 • abychom zlepšovali webové stránky tak, že nám to pomůže porozumět tomu, kdo používá naše webové stránky;
 • abychom chránili zabezpečení a integritu našich webových stránek a napravili technické problémy a poruchy;
 • abychom monitorovali, udržovali a zlepšovali procesy, informace a data, technologické a komunikační řešení a služby, které používáme;
 • abychom chránili svá práva a majetek a práva a majetek druhých nebo abychom přijali opatření související se zodpovědností;
 • pro prevenci a odhalování podvodů a pro dodržování platných zákonů, nařízení nebo předepsaných postupů;
 • v rozsahu, v němž je to zákonem vyžadováno či povoleno, případně při reakci na soudní příkaz, soudní předvolání, povolení, zákona nebo nařízení, podle potřeby;
 • ke sdílení takových osobních údajů se třetími stranami, které získávají nebo mají zájem o nabytí veškerých aktiv nebo akcií nebo jejich části nebo které se stanou našimi nástupci v našem podnikání.

Společnost Greenphire použije Vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovala, aby vám sdělila informace o produktu a/nebo o službách, které my nabízíme, stejně tak i k dalším propagačním akcím a průzkumům, o nichž se domníváme, že Vás mohou zajímat, pokud nás neinformujete, že si od nás nepřejete přijímat marketingové informace nebo informace o výzkumu trhu. Pokud platné zákony vyžadují, abychom obdrželi váš souhlas dříve, než vám zašleme určité typy marketingových komunikací, pošleme vám pouze ty typy komunikací, na které obdržíme váš souhlas.

Společnost Greenphire může používat informace neumožňující identifikaci a agregované informace o používání našich webových stránek za účelem zlepšení navigace, obsahu a designu našich stránek. Agregovaná data jsou informace, které shromažďujeme o skupině nebo kategorii služeb či uživatelů, z nichž byla odstraněna totožnost jednotlivých uživatelů a jsou zpracovány způsobem, který nikoho neidentifikuje. Jinými slovy, v agregovaných datech nejsou zahrnuty žádné osobní údaje. Tato podniková směrnice o ochraně osobních údajů žádným způsobem neomezuje náš sběr a používání agregovaných dat. Agregovaná data o našich uživatelích můžeme sdílet s třetími stranami za různými účely, včetně toho, aby nám pomohla lépe porozumět potřebám našich zákazníků a ke zlepšování našich služeb, i k reklamním a marketingovým účelům. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat například nejvíce a nejméně žádané stránky a počet uživatelů z USA a jiných zemí.

Sdílení Vašich informací

Společnost Greenphire poskytuje Vaše osobní údaje třetím stranám, kterými jsou:

 • klienti, pro které my pracujeme,
 • bankovní pobočky k provádění náležité péče,
 • dodavatelé, k tomu, aby nám poskytli služby (t.j. zpracování platebních karet, náhradu nákladů nebo platbu, přímé ukládání, cesty, služby 1099),
 • příslušné orgány, soudy a orgány, jako reakce na soudní příkaz, soudní předvolání a obsílku, regulační požadavky nebo, jak je to povoleno nebo vyžadováno zákonem, pokud se oprávněně domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné kontrolovat, předcházet nebo podnikat kroky proti nezákonným činnostem, podezřením z podvodu nebo situacím, zahrnujícím potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, nebo
 • jakákoli třetí strana, která získá nebo má zájem o nabytí všech našich aktiv nebo akcií nebo jejich část, nebo ta třetí strana, která u nás uspěje v provádění celého našeho podnikání nebo jeho části.

Náš závazek zabezpečení dat

Osobní údaje, které poskytnete, jsou uloženy v zabezpečené elektronické databázi, k níž je přístup omezen pouze na ty osoby, které Vaše informace potřebují znát. Společnost Greenphire přijímá přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, sdělení, pozměnění či zničení Vašich osobních údajů. Rovněž podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše údaje budou spolehlivé, přesné, úplné a aktuální pro jejich zamýšlené využití. Toho je dosaženo uložením Vašich údajů v zabezpečené elektronické databázi, kde jsou za účelem ochrany Vašich informací zavedeny fyzické, elektronické a kontrolní postupy. Společnost Greenphire má rovněž podnikovou směrnici, která vyžaduje, aby žádní zaměstnanci nesdělovali osobní údaje žádné třetí straně, která není oprávněna tyto údaje vlastnit.

Uchovávání informací

Informace, které o sobě poskytnete, ukládáme v zabezpečené databázi, abychom Vám mohli poskytovat informace, produkty a/nebo služby, které požadujete. Kritéria použitá pro stanovení doby uchovávání informací zahrnují: (i) jak dlouho jsou osobní údaje potřebné pro poskytování služeb a provozování obchodní činnosti; ii) druh shromážděných osobních údajů; a (iii) zda se na nás vztahuje zákonná, smluvní nebo podobná povinnost uchovávat údaje (např. smlouva s klientem-pokud jednáme jako zpracovatel, závazné zákony o uchovávání údajů, vládní příkazy k uchovávání údajů relevantních pro vyšetřování, nebo údaje, které musí být uchovávány pro účely soudních procesů nebo sporů).

Doba uchovávání pro ClinCard/eClinicalGPS/cestovní služby:

Společnost Greenphire bude uchovávat: a) transakční údaje o ClinCard po dobu nejméně 7 let od ukončení studie, pokud není na kartě k dispozici žádný zůstatek a subjekt není spojen s žádnou aktivní kartou; a (b) všechna transakční data eClinicalGPS po dobu dvou let od ukončení studie. Cestovní profily jsou vymazány šest měsíců poté co společnost Greenphire ukončí cestování s našimi cestovními partnery.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který webové stránky ukládají na Vašem počítači nebo mobilním zařízení, když stránky navštívíte. Společnost Greenphire a naši marketingoví partneři, sesterské společnosti a analytici či poskytovatelé služeb používají soubory cookie a další technologie k zajištění toho, aby zkušenosti každého, kdo naše stránky používá, byly co nejlepší. Když webové stránky navštívíte nebo je budete používat, může společnost Greenphire nebo třetí strana umístit do Vašeho prohlížeče řadu souborů cookie. Výslovným kliknutím na tlačítko, souhlasíte s pravidly souborů cookies.

Společnost Greenphire může používat soubory cookie na stránkách, aby (a) umožnila návštěvníkům stránek personalizovat jejich činnost, (b) sledovala relaci uživatele v rámci předplaceného produktu, (c) sledovala webové přenosy a podávala o nich zprávy a (d) podporovala naše propagační činnosti a vývoj webových stránek. Dále mohou naše stránky obsahovat funkce sociálních médií třetích stran, jako je tlačítko To se mi líbí na Facebooku, a widgety třetích stran, jako je tlačítko „Sdílet“, nebo interaktivní mini programy, které na stránkách běží. Tyto funkce mohou shromažďovat informace o Vaší IP adrese (jedinečný identifikátor připsaný Vašemu počítači Vaším poskytovatelem internetových služeb), o tom, kterou stránku na našich stránkách navštěvujete, a umístit soubor cookie, aby se zajistilo správné fungovaní takové funkce. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti třetí strany, která je poskytuje.

Stránky například používají Google Analytics, což je služba webové analytiky poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookie, aby jí pomohly analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované soubory cookie o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) budou přeneseny společnosti Google a jí uloženy podle jejích podnikových směrnic o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cookies můžete dle svého přání kontrolovat a/nebo vymazat. Budete moci upravit předvolby svého prohlížeče, aby akceptoval všechny soubory cookie, abyste byli informováni, když je soubor cookie vytvořen, nebo aby odmítl všechny soubory cookie. Pokud se rozhodnete nepřijmout některé nebo všechny soubory cookie, nemusí určité funkce webových stránek fungovat správně. Například se může stát, že nebudete moci používat ty funkce webových stránek, které vyžadují registraci. Podrobnosti naleznete na stránce https://aboutcookies.org/ nebo se na nás obraťte s využitím kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak kontaktovat společnost Greenphire“.

Níže jsou uvedeny detaily o technologií sledování každého ze souborů Tracker/Cookies, používaných buď na našich marketingových webových stránkách (greenphire.com) nebo v rámci našich aplikací a detaily o tom, na co se používají.

Hubspot: Marketingová automatizace
Analytika Google: Analytika webových stránek
Analytika DoubleClick (teď je součástí Googlu): Analytika webových stránek
Analytika LinkedIn: Analytika stránek LinkedIn
Připojení Facebooku: Analytika stránek Facebooku
Typekit od Adobe: Typy písma webových stránek
Sdílejte následující: Sdílení Widget
NewRelic: Sledování aplikací a činnostní aktivity

Vaše možnosti v oblasti ochrany osobních údajů

Přístup nebo oprava Vašich informací. Kdykoliv můžete uplatnit svá práva na přístup ke svým informacím buď u (i) zdravotnického personálu studie nebo u (ii) společnosti Greenphire na notices@greenphire.com. V zájmu ochrany Vašeho soukromí a zabezpečení podnikneme rovněž přiměřené kroky, abychom ověřili Vaši totožnost, než budeme Vaše údaje aktualizovat nebo odstraňovat. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Greenphire možná nebude schopna vyhovět požadavku na pozměnění či odstranění informací, které byly poskytnuty klientem či jeho jménem jako součást našeho hlavního podnikání nicméně, společnost Greenphire pomůže klientům v nejvyšší možné míře splnit povinnost zareagování na žádost.

Náš závazek k ochraně osobních údajů dětí

Obzvlášť důležitá je ochrana osobních údajů velmi mladých osob. Z tohoto důvodu, pokud jste v místě svého pobytu nezletilými, můžete využívat služby pouze se souhlasem nebo pod dohledem svého rodiče nebo zákonného zástupce. V souladu s požadavky zákona na ochranu soukromí dětí na internetu (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA), neshromažďujeme údaje dětí mladších 13-ti let, aniž bychom předtím nezískali ověřený souhlas jeho rodiče / zákonného zástupce. Pokud zjistíme, že jsme do služeb nebo prostřednictvím služeb takové osobní údaje shromáždili, aniž bychom předem obdrželi ověřený souhlas jeho nebo jejich rodičů, okamžitě je vymažeme v souladu s touto podnikovou směrnicí o ochraně osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Měli byste si pečlivě projít směrnice o ochraně osobních údajů těchto dalších webových stránek, protože my nemůžeme kontrolovat ani být zodpovědní za jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů.

Kalifornská práva ochrany osobních údajů

Podle kalifornského občanského zákoníku § 1798.83 mohou občané státu Kalifornie vyžadovat určité informace ohledně toho, jak jsme během předchozího kalendářního roku sdíleli jejich osobní údaje s třetími stranami pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami ani s přidruženými společnostmi pro účely jejich přímého marketingu.

Evropská práva na ochranu osobních údajů

Pro účely Evropských práv na ochranu osobních údajů je společnost Greenphire správcem Vašich osobních údajů v rozsahu, ve kterém se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Spojeném Království a vy jste návštěvníkem a/nebo uživatelem našich webových stránek nebo vám zasíláme přímý marketing. Pokud nám naši klienti nebo obchodní partneři svěří Vaše osobní údaje při poskytování našich klíčových obchodních služeb, zpracovává společnost Greenphire Vaše osobní údaje jako zpracovatel a informace obsažené v této podnikové směrnici o ochraně osobních údajů mají pouze informativní charakter.

Další informace pro uživatele v Evropě

Společnost Greenphire, stejně jako někteří z příjemců s nimiž sdílíme Vaše osobní údaje (viz výše) se nacházejí v zemích mimo EHP a Spojené Království, včetně USA, a nejsou považovány Evropskou komisí ani Kanceláří informačního komisaře Spojeného Království za odpovídajícího ochránce Vašich osobních údajů.

Účastník klinického hodnocení:
Pokud jste účastníkem klinického hodnocení, společnost Greenphire zpracovává Vaše osobní údaje jako zpracovatel na základě pokynů našeho klienta.

Společnost Greenphire bude pomáhat klientům dle svých nejlepších možností, při jejich povinnosti reagovat na žádostí subjektů údajů, kteří vykonávají svá práva podle Evropského práva na ochranu osobních údajů. Společnost Greenphire bude však takovéto osobní údaje zpracovávat jako zpracovatel (t.j. na základě pokynů klienta), v rozsahu, v jakém takový požadavek jedinec učiní (např. pro přístup k jeho osobním údajům), taková žádost bude v první řadě směřována na příslušného klienta jako kontrolora takových osobních údajů.

Pokud nejste účastníkem klinického hodnocení (t.j. Vaše studijní pracoviště ani Váš sponzor klinického hodnocení jste si nás nenajali na poskytování platebních služeb), zpracováváme Vaše osobní údaje jako správce pro účely Evropských práv na ochranu osobních údajů a vy máte následující práva subjektů údajů (které mohou podléhat určitým omezením):

Právo na přístup k Vaším osobním údajům
Můžete nás požádat, abychom vám poskytli kopie všech osobních údajů, které o vás uchováváme-spolu s důvodem proč máme Vaše údaje, komu jsme Vaše údaje sdělili, jak dlouho budou Vaše data uložena a s informacemi o Vašich právech, týkajících se používání Vašich údajů námi.


Právo na odnětí souhlasu

Pokud se spoléháme na váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, máte kdykoli právo svůj souhlas odvolat.


Právo vznést námitky proti použití Vašich osobních údajů

Tam, kde se spoléháme na náš oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů, můžete v určitých případech vznést námitky proti našemu zpracování. Pokud je účelem zpracování přímý marketing, máte absolutní právo vznést námitky.


Právo na opravu Vašich osobních údajů

Můžete zpochybnit přesnost svých osobních údajů a nechat je opravit. Osobní údaje, které nám poskytnete můžete kdykoli aktualizovat tím, že nás kontaktujete přímo na notices@greenphire.com. 


Právo na vymazání Vašich osobních údajů

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů.


Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat o to, abychom Vám nebo třetí straně poskytli kopii Vašich osobních údajů.

Všechny tyto žádosti by měly být podány prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Na Vaši žádost odpovíme písemně nebo ústně, pokud o to požádáte, a to co nejdříve, a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Ve výjimečných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce, a sdělit vám důvod prodloužení. Pro ověření Vaší žádosti můžeme požádat o ověření totožnosti. Pro více informací v souvislosti s Vašimi právy, včetně toho, jak je uplatňovat, nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Máte právo také na podání stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů u orgánu pro ochranu údajů.

Další práva k datovým subjektům

Jednotlivci z Andorry, Argentiny, Austrálie, Kalifornie, Kanady, Faerských ostrovů, Guernsey, Hongkongu, Izraele, ostrova Man, Japonska, Jersey, Mexika, Nového Zélandu, Singapuru, Jižní Koreje, Švýcarska, Uruguaye a některých dalších jurisdikcí mají určitá práva subjektu údajů. Tato práva se liší, mohou ale zahrnovat právo na: (i) požadování přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání; (ii) získání omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost údajů. Jednotlivci mají také právo na podání stížnosti proti zpracování osobních údajů u orgánu pro ochranu údajů.

Pokud podáte žádost, týkající se informací o vás, můžete být požádáni o poskytnutí platných prostředků identifikace jako bezpečnostní opatření. Vaši žádost zpracujeme ve lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy.

Jak kontaktovat společnost Greenphire ohledně problematiky ochrany osobních údajů

Společnost Greenphire se zavazuje řešit stížnosti, týkající se našeho shromažďování nebo použití Vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat a vyjádřit obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Dotazy, obavy či stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů či nakládání s Vašimi osobními údaji by měly být podávány na adresu:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kopie pro: notices@greenphire.com nebo evropského zástupce společnosti Greenphire: eurepresentative@greenphire.com

Změny této podnikové směrnice o ochraně osobních údajů

Tato podniková směrnice může být čas od času aktualizována. Změny této podnikové směrnice budou zveřejněny na webových stránkách. Doporučujeme, abyste si tuto podnikovou směrnici o ochraně osobních údajů pravidelně procházeli za účelem zajištění, že si budete vědomi jakýchkoli změn v nich provedených.

Datum účinnosti

Tato podniková směrnice o ochraně osobních údajů nabyla účinnosti dne: 3. ledna 2010 a byla naposledy aktualizována dne 2021/04/07.