Privacy Policy

Защита на личните данни в Greenphire Inc.

В Greenphire Inc. („Greenphire“) следваме неотклонно своя ангажимент за защита на личните Ви данни.  Предназначението на настоящата Декларация за поверителност е да отговори на Вашите важни въпроси относно поверителността, включително каква информация събираме за Вас, как възнамеряваме да я използваме, какви възможности за избор имате относно начина, по който се използва Вашата информация, как я защитаваме, как можете да получите достъп до нея и как да се свържете с нас във връзка с Вашата информация.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за: (i) всички посетители на някой от уебсайтовете на Greenphire (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.comили последващ или свързан уебсайт) (наричани заедно „уебсайт“ или „сайт“); (ii) всички потребители, които се регистрират или са регистрирани на уебсайта; и (iii) цялата информация, която ни е поверена от нашите клиенти и бизнес партньори при предоставянето на нашите основни бизнес услуги. Настоящата Декларация за поверителност включва също Декларацията за използване на „бисквитки“ на Greenphire.

Информацията, която събираме

Събираните от нас лични данни за Вас (т.е. информацията, която Ви идентифицира или от която можете да бъдете идентифицирани) може да ни бъдат предоставени от Вас по няколко различни причини, описани по-долу:

1. Регистрирали сте се да получавате информация. Видът информация, за която можете да се регистрирате да получавате, включва например:

 • Идейно лидерство (статии, бели книги, блогове), новини (съобщения за пресата и статии от бранша) и информация за събития, включваща презентации на търговски изложения.
 • Информация, свързана с Вашата регистрация или използване на сайта или нашите продукти или услуги
 • Отговори на Ваши запитвания, коментари и предложения
 • Покани за участие в кратки проучвания
 • Информация във връзка с изпълнението на всяка друга операция, която можете да извършите

Всеки път, когато получавате автоматично известие по имейл, имате възможност да анулирате регистрацията си и да премахнете имейл адреса си от нашата база данни, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всяко съобщение с известие по имейл.

Личните данни, събрани при Вашата регистрация за получаване на информация въз основа на автоматизирани известия, може да включва Вашето име, длъжност, фирмено наименование, адрес, телефонни номера за връзка и имейл адрес.

2. Можете да изберете да ни предоставите информация за себе си, ако се интересувате от възможността за работа в Greenphire. Информацията, която се изисква от Вас, ще се основава на областта на Вашите интереси.

3. Можете да се регистрирате, за да заявите персонализирана информация или оказване на помощ. Тази информация обикновено се събира във формулярите „Свържете се с нас“, където можете да задавате въпроси или да направите заявка за повече информация. Личните данни, които предоставяте в тези формуляри, може да включват Вашето име, длъжност, фирмено наименование, адрес, телефонни номера за връзка и имейл адрес. Целта на обработването на тези данни е да можем да отговаряме на Вашите въпроси или запитвания.

4. Greenphire може също да събира информация като обработващ данни от или от името на нашите клиенти и бизнес партньори при предоставяне на основните ни услуги. Събираните лични данни могат да включат ИД или име на участник, дата на раждане и адрес. Може да се събират допълнителни данни въз основа на необходимостта от проучване или избор на пациент, включително например: социално-осигурителен номер, имейл адрес, телефонен номер, данни за банкова сметка. Събираме тези данни с цел изпълнение на услугите, за които сме сключили договор. Ако сте клиент или бизнес партньор, Ваша отговорност е да гарантирате, че всички лични данни, предоставени на Greenphire от Вас или от Ваше име, са събрани в съответствие с всички приложими закони (включително без ограничение, закони за защита на личните данни и поверителността), включително при необходимост, предоставяне на информационни съобщения на субектите на данни и получаване на тяхното валидно съгласие, одобрение и/или разрешение.

5. Greenphire автоматично събира информация за Вашето използване на сайта посредством инструменти за събиране на данни, като „бисквитки“ (вижте раздел „Бисквитки“ по-долу за допълнителна информация). Моля, имайте предвид, че нашият уебсайт не отговаря на сигналите „Не проследявайте“ („Do Not Track“) от браузъра Ви.

Начинът, по който използваме информацията

Ако Вашите лични данни са ни предоставени от или от името на някой от нашите клиенти, ние ще използваме Вашите лични данни единствено за да предоставим услугата, за която ни е ангажирал клиентът.

Когато Greenphire е получило по друг начин Вашите лични данни, ние ще използваме Вашите лични данни доколкото е необходимо, когато е в нашите законни интереси:

 • да управляваме и поддържаме отношенията си с Вас и за осъществяване на текущото обслужване на клиентите;
 • да предоставяме помощ и да отговаряме на Вашите искания и запитвания;
 • да персонализираме посещението Ви на уебсайта и да Ви оказваме съдействие, докато използвате уебсайта;
 • да подобрим уебсайта, като ни помагат да разберем кой използва уебсайта;
 • да защитим сигурността и целостта на нашия уебсайт и да отстраняваме технически проблеми и неизправности;
 • да наблюдаваме, поддържаме и подобряваме процесите, информацията и данните, технологиите и комуникационните решения и услуги, които използваме;
 • да защитаваме нашите права и собственост, както и правата и собствеността на другите, или да вземем предпазни мерки срещу понасяне на неоправдани законови отговорности;
 • за предотвратяване и разкриване на измами и за спазване на приложимите закони, регламенти или кодекси;
 • доколкото това се изисква или е разрешено от закона, включително в отговор на съдебно разпореждане, призовка, заповед за претърсване, закон или регламент, според случая;
 • да споделяме съответните лични данни с трети лица, които придобиват или се интересуват от придобиване на всички или част от нашите активи или акции, или които са наши правоприемници в осъществяването на нашата дейност.

Greenphire също така ще използва личните Ви данни, за да се свързва с Вас, за да Ви информира за предлаганите от нас продукти и/или услуги, както и за други промоции и проучвания, които според нас могат да Ви интересуват, освен ако не ни уведомите, че не желаете да Ви изпращаме маркетингови съобщения или съобщения, свързани с пазарни проучвания. Ако приложимото законодателство изисква да получим Вашето съгласие, преди да Ви изпратим определени видове маркетингови съобщения, ние ще Ви изпращаме тези видове съобщения само след като получим Вашето съгласие.

Greenphire може да използва неидентифицираща и обобщена информация относно използването на нашия уебсайт, за да се подобри навигацията, съдържанието и дизайна на сайта. Обобщените данни са информация, която събираме за група или категория услуги или потребители, в която самоличността на отделните потребители е анонимна и се обработва по начин, който не позволява идентификацията на физическо лице. С други думи, в обобщените данни не се включват никаква лични данни. Настоящата Декларация за поверителност по никакъв начин не възпрепятства или ограничава събирането и използването на обобщени данни, като имаме право да споделяме обобщени данни за нашите потребители с трети страни за по-добро разбиране на нуждите на нашите клиенти, подобряване на нашите услуги и за рекламни и маркетингови цели. Тази информация може да включва например най-много и най-малко търсените страници, както и броя на потребителите от САЩ и други държави, наред с друга информация.

Споделяне на Вашата информация

Greenphire предоставя Вашите лични данни на трети страни като:

 • клиенти, за които работим,
 • банкови филиали за извършване на надлежна проверка,
 • доставчици, за да могат да ни предоставят услуги (т.е. обработка на платежни карти, възстановяване на разходи или плащания, директен депозит, пътувания, услуги по данъчен формуляр 1099),
 • компетентни органи, съдилища и органи в отговор на съдебно нареждане, съдебни известия или призовки, регулаторни искания, или както е разрешено или изисквано от закона, когато основателно считаме, че е необходимо или уместно да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия срещу незаконни дейности, съмнения за измама или ситуации, които включват потенциални заплахи за физическата безопасност на физическо лице, или
 • трето лице, което придобива или се интересува от придобиването на всички или част от нашите активи или акции, или което е наш правоприемник в осъществяването на цялата или част от нашата дейност.

Нашият ангажимент към сигурността на данните

Предоставените от Вас лични данни се съхраняват в сигурна електронна база данни, до която имат достъп само онези лица, на които тя трябва да бъде известна. Greenphire използва разумни предпазни мерки за предотвратяване на загубата, злоупотребата, неразрешения достъп, разкриването, промяната или унищожаването на Вашите лични данни. Също така предприемаме всички необходими стъпки, за да се уверим, че Вашата информация е надеждна за предназначената ѝ употреба, точна, пълна и актуална. Това се постига посредством съхранение на Вашата информация в сигурна електронна база данни, която разполага с физически, електронни и надзорни процедури за защита на Вашите данни. Greenphire също така прилага корпоративна политика, изискваща от всички служители да не разкриват лични данни на която и да било трета страна, нямаща право да разполага с тази информация.

Съхранение на информация

Съхраняваме информацията, която ни предоставяте за себе си, в сигурна база данни, за да можем да Ви предоставяме желаната от Вас информация, както и продуктите и/или услугите, които заявите, или които Greenphire е задължен да предостави съгласно сключен договор. Използваните критерии за определяне на сроковете на съхранение на информацията включват: (i) за колко време са необходими личните данни за предоставяне на услугите и осъществяване на дейността; (ii) вида на събраните лични данни; и (iii) дали сме обект на правно, договорно или подобно задължение да съхраняваме данните (например договор с клиент – когато действаме като обработващ данни, законите за задължително съхранение на данните, правителствени разпоредби за съхранение на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да бъдат съхранени за целите на съдебни или други спорове).

Срок на съхранение на данните за ClinCard/eClinicalGPS/услуги за пътуване:

Greenphire съхранява: (a) данните за транзакциите на ClinCard за срок от най-малко 7 години от приключване на проучването, ако няма налично салдо по картата и участникът не е свързан с никакви активни карти; (б) всички данни за транзакциите на eClinicalGPS за срок от 2 години от датата на приключване на проучването. Пътническите профили се изтриват в срок от шест месеца, след като Greenphire извърши приключване на пътуването с нашите партньори за пътнически услуги.

„Бисквитки“

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който уебсайтът запазва на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате сайта. Greenphire и нашите маркетингови партньори, свързани дружества и доставчици на услуги за анализ на данни и други услуги използваме „бисквитки“ и други технологии, за да се уверим, че всеки потребител на нашия сайт получава възможно най-добрия потребителски опит. Когато посещавате сайта, Greenphire или трета страна може да постави „бисквитки“ във Вашия браузър. Когато кликвате изрично върху бутона, Вие се съгласявате с нашата Декларация за използване на „бисквитки“.

Greenphire може да използва „бисквитки“ на сайта, за да (а) направи възможно за посетителите на сайта да персонализират своя опит, (б) проследи потребителска сесия в рамките на продукт с абонамент, (в) проследи и отчете трафика на уебсайта и (г) в подкрепа на нашите промоционални дейности и развитието на уебсайта. Освен това сайтът ни може да включва функции на социални медии на трети страни, като бутона „Харесва ми“ във Facebook, и уиджети на трети страни, като бутона „Споделете това“ (Share This), или интерактивни мини-програми, които се изпълняват на нашия сайт. Тези функции могат да събират данни за Вашия IP адрес (уникален идентификатор на Вашия компютър, зададен от Вашия доставчик на интернет услуги), коя страница посещавате на нашия сайт и да зададат „бисквитка“ за правилно активиране на функцията. За взаимодействието Ви с тези функции се прилага декларацията за поверителност на компанията на третата страна, която предоставя съответната функция.

Сайтът например използва Google Analytics – уеб услуга за анализи, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, за да анализира как потребителите използват сайта. Генерираната от „бисквитките“ информация за начина, по който използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранявана от Google съгласно декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Можете да контролирате и/или да изтривате „бисквитките“, както пожелаете. Възможно е да можете да промените предпочитанията на браузъра си, за да приемате всички „бисквитки“, да бъдете уведомявани, когато браузърът задава „бисквитка“, или да отхвърлите всички „бисквитки“. Ако решите да не приемате някои или всички „бисквитки“, някои функции на уебсайта може да не функционират правилно. Възможно е например да не можете да използвате функциите на уебсайта, изискващи регистрация. За подробности вижте https://aboutcookies.org/ или се свържете с нас, като използвате информацията за връзка по-долу „Как да се свържете с Greenphire“.

Следват подробности за технологиите за проследяване на всяка функция за проследяване/„бисквитки“, използвани на нашия маркетингов уебсайт (greenphire.com) или в нашите приложения, както и за какво се използват.

Hubspot: Маркетингова автомтизация
Google Analytics: Анализ на уебсайтове
DoubleClick Analytics (вече част от Google): Анализ на уебсайтове
LinkedIn Analytics: Анализ на уебсайта на LinkedIn
Facebook Connect: Анализ на уебсайта на Facebook
Typekit на Adobe: Шрифтове на уебсайтовете
ShareThis: Споделяне на уиджети
NewRelic: Мониторинг на дейността на приложението и сесията

Вашият избор за поверителност

Достъп до или коригиране на Вашата информация. Можете да упражнявате правата си за достъп до Вашата информация по всяко време, като се свържете с (i) медицинския персонал от проучването или с (ii) Greenphire на адрес: notices@greenphire.com. В защита на Вашата поверителност и сигурност ще предприемем и разумни стъпки за удостоверяване на самоличността Ви, преди да актуализираме или заличим Вашата информация. Моля, имайте предвид, че Greenphire може да не е в състояние да изпълни искане за промяна или заличаване на информация, предоставена от или от името на клиент като част от основната ни дейност, но Greenphire ще съдейства на клиентите в степента, в която това е възможно, в задължението им да отговарят на искания.

Нашият ангажимент за защита на личните данни на децата

Защитата на личните данни на най-малките е особено важна. По тази причина, ако сте малолетни или непълнолетни съгласно законодателството на мястото си на пребиваване, можете да използвате Услугите само със съгласието на родителя или настойника си или под негов надзор. В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни на децата в интернет (COPPA), ние не събираме данни от деца под 13-годишна възраст без съгласието на техния родител/законен настойник. Ако научим, че сме събрали такива лични данни във или чрез Услугите, без първо да сме получили потвърденото съгласие на родителя на детето, ние се задължаваме да изтрием тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Връзки към други сайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Трябва внимателно да се запознаете с правилата и практиките за поверителност на другите уебсайтове, защото те са извън нашия контрол и отговорност.

Права за поверителност на Калифорния

По силата на раздел 1798.83 от Калифорнийския граждански кодекс, жителите на Калифорния могат да поискат определена информация за предоставянето на лични данни от нас на трети страни за техните цели за директния маркетинг през предходната година. Ние не споделяме Вашите лични данни с трети страни или свързани предприятия за техните цели за директен маркетинг.

Европейски закони за защита на данните

За целите на европейските закони за защита на данните, Greenphire е администратор на Вашите лични данни, доколкото се намирате в Европейската икономическа зона („ЕИЗ“) или в Обединеното кралство и сте посетител и/или потребител на нашия уебсайт или Ви изпращаме директен маркетинг. Когато Вашите лични данни са ни поверени от нашите клиенти или бизнес партньори при предоставянето на нашите основни бизнес услуги, Greenphire обработва личните Ви данни като обработващ данни и информацията, съдържаща се в настоящата Декларация за поверителност, се предоставя само с информационна цел.

Допълнителна информация за потребителите в Европа

Greenphire, както и някои от получателите, на които предоставяме Вашите лични данни (вижте по-горе), се намират в страни извън ЕИЗ и Обединеното кралство, включително в САЩ, и които не се смятат от Европейската комисия или от Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство за осигуряващи достатъчно ниво на защита на данните.

Участник в клинично изпитване:
Ако сте участник в клинично изпитване, Greenphire обработва Вашите лични данни като обработващ данни, следвайки инструкциите на нашия клиент.

Greenphire се задължава да подпомага клиентите, доколкото това е възможно, в тяхното задължение да отговарят на искания от субекти на данни, които упражняват правата си съгласно европейските закони за защита на данните. Въпреки това, тъй като Greenphire ще обработва тези лични данни като обработващ данни (т.е. следвайки инструкциите на клиента), доколкото дадено лице прави такова искане (например за достъп до своите лични данни), това искане ще бъде насочено на първо място към съответния клиент в качеството му на администратор на личните данни.

Ако не сте участник в клинично изпитване (т.е. не сме били ангажирани да предоставяме платежни услуги от Вашия център за изпитването и/или спонсор на клиничното изпитване), ние обработваме Вашите лични данни като администратор за целите на европейските закони за защита на данните и Вие имате следните права на субект на данни (които могат да подлежат на определени ограничения):

Право на достъп до Вашите лични данни
Можете да поискате от нас да предоставим копия на всички лични данни, които съхраняваме за Вас – заедно с целите, поради която разполагаме с Вашите данни, на кого сме предоставили данните Ви, за какъв срок ще се съхраняват данните Ви и информация за правата Ви по отношение на използването ни на Вашите данни.


Право на оттегляне на съгласие

Когато разчитаме на Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.


Право на възражение срещу използването на Вашите лични данни

Когато разчитаме на законния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, в определени случаи можете да възразите срещу нашето обработване на данните Ви. Ако целта на обработването е осъществяването на директен маркетинг, Вашето право на възражение е абсолютно.


Право на коригиране на личните Ви данни

Можете да оспорите точността на личните Ви данни и да поискате коригирането им. Можете по всяко време да актуализирате личните данни, които ни предоставяте, като се свържете директно с нас на адрес notices@greenphire.com. 


Право на изтриване на личните Ви данни

Можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни при определени обстоятелства.


Право на преносимост на данните

Можете да поискате от нас копие от Вашите лични данни, което да бъде предоставено на Вас или на трета страна.

Всички подобни искания трябва да бъдат направени чрез данните за контакт, посочени по-долу. Задължаваме се да отговорим на Вашето искане в писмена или устна форма, ако бъде поискано, възможно най-скоро и във всеки случай в срок от не повече от един месец от датата на получаване на Вашето искане. В изключителни случаи можем да удължим този срок с два месеца, като се задължаваме да Ви уведомим за причината за това. Може да поискаме доказателство за идентификация, за да потвърдим искането Ви. Моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу, за повече подробности във връзка с Вашите права, включително как да ги упражнявате.

Също така имате право да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни пред органа за защита на данните.

Други права на субекти на данни

Физическите лица в Андора, Аржентина, Австралия, Калифорния, Канада, Фарьорските острови, Гернси, Хонконг, Израел, Остров Ман, Япония, Джърси, Мексико, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея, Швейцария, Уругвай и някои други юрисдикции имат определени права на субектите на данни. Тези права са различни, но могат да включват правото: (i) да поискат достъп и коригиране или заличаване на техните лични данни; (ii) да получават ограничение на обработването или да възразят срещу обработването на техните лични данни; и (iii) правото на преносимост на данните. Физическите лица могат също така да имат право да подават жалба относно обработването на лични данни пред орган за защита на данните.

Ако подадете искане, свързано с информация за Вас, може да се наложи да предоставите валидно средство за идентификация като предпазна мярка за сигурност. Ще обработим искането Ви в срока, определен от приложимото законодателство.

Как да се свържете с Greenphire във връзка със защитата на личните данни

Greenphire се ангажира да разрешава оплакванията относно нашето събиране или използване на личните Ви данни. Можете да се свържете по всяко време с нас, за да ни информирате в случай на притеснение относно обработването на личните Ви данни. Лицата, които имат въпроси, притеснения или оплаквания относно настоящата Декларация за поверителност или обработването на личните им данни, следва да подадат запитване до:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Копие до: notices@greenphire.com или представителя на Greenphire за ЕС: eurepresentative@greenphire.com

Промени в настоящата Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде променяна периодично. Промените в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат публикувани на уебсайта, като Ви препоръчваме периодично да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с направените промени.

Дата на влизане в сила

Настоящата Декларация за поверителност влезе в сила на: 03 януари 2010 г.; дата на последна актуализация: 2021/04/07.